KULTUR & NÖJE

Tetra Pak lämnar Ryssland efter 62 år

Tetra Pakhållerocksåpåattavvecklasinsenasteverksamhet i Rysslandeftersomföretaget”inte harnågot annatvalän att lämnaRyssland”.

Tetra Pak har varitverksamti Sovjetunionen/Ryssland i 62 årochhållernupåattavvecklasin verksamhet.

Tidigarebeslutademanattstoppanya investeringar och projekt,men nusläpperman allt.

Detta beror på den kumulativa effekten avexportrestriktionernaiRyssland,somharletttill en ohållbarförsörjningskedja,ochsom ett resultatav dettahar företagetingetannatvalän att lämnaRyssland”,sägerföretaget i ett pressmeddelande.

Försäljningtill lokalaförvaltare

Tetra Pak hargåttmedpåatt sälja sin ryska verksamhet till den lokala ledningen.

Efterägarbytetkommer det nya företaget att fungera som en oberoende enhet under ett nytt namn och kommer intelängreatt vara en del av Tetra Pak”,skriver företaget. Dettainnebärslutet påTetra Paks62-åriganärvaro i Ryssland.Vivill tackavårakunder och partners för deras värdefulla stödochvåraanställda för derasmångaårshängivnaarbete”,avslutarpressmeddelandet.